Cooper Stair Selection Guide

Zipbolt Identifier

2

2

1

1

2

2

1

1

1

4

3

1

1

1

2

1

1

4

3

2

1

3

2

4

1

1

3

1

4

1

4

1

5

1

5

1

1

5

5

5

5

ZIPBOLT UT RAILBOLT 1

ZIPBOLT ANGLED SLIPFIX RAILBOLT 3

ZIPBOLT ANGLED RAILBOLT 4

ZIPBOLT SUPER UT POST FASTENER 5

ZIPBOLT SLIPFIX RAILBOLT 2

page 34 | www.cooperstairworks.com

Powered by